Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

BVBA  VAN SAET SECURITY
KBO 0553.925.824

 1. De overeenkomst tussen de klant en VAN SAET SECURITY komt slechts tot stand door de ondertekening van de bestelbon/overeenkomst door de klant en door VAN SAET SECURITY. De ondertekening door de klant geldt als bindend aanbod zijnerzijds.
 2. VAN SAET SECURITY hanteert een voorschot van 30% op het totaalbedrag bij goedkeuring der werken (voor werken <5000€). Voor werken >5000€ hanteert VAN SAET SECURITY een voorschot van 30% bij goedkeuring der werken en 30% bij aanvang der werken. Na oplevering wordt het totaalbedrag gefactureerd. 
 3. VAN SAET SECURITY heeft het recht de overeenkomst met de klant als ontbonden te beschouwen zonder aan de klant enige schadevergoeding verschuldigd te zijn in de volgende omstandigheden:   *faillissement, gerechtelijke reorganisatie of kennelijk onvermogen van de klant; niet of niet-tijdige betaling van door de klant aan VAN SAET SECURITY verschuldigde bedragen of de niet of niet tijdige uitvoering van welke andere verbintenis in hoofde van de klant ook; *onjuiste informatie nopens de identiteit en/of de woonplaats van de klant; *het niet of niet tijdig in regel zijn in hoofde van de klant met wetgeving, reglementen en voorschriften van welke aard ook.
 4. De overeenkomst is ontstaan te Bonheiden. Alle geschillen betreffende het bestaan, de uitvoering en/of de interpretatie van huidige overeenkomst vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen.
 5. De facturen van VAN SAET SECURITY zijn contant betaalbaar behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. In geval van wanbetaling zal de klant automatisch, van rechtswege en zonder ingebrekestelling aan VAN SAET SECURITY  een intrest verschuldigd zijn gelijk aan 1% per begonnen maand en bovendien een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigd bedrag met een minimum van € 200,00 . In geval van wanbetaling heeft VAN SAET SECURITY  bovendien het recht om de uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten tot volledige betaling der verschuldigde bedragen en/of de overeenkomst als ontbonden ten laste van de klant te beschouwen.
 6. Protest op facturen dient schriftelijk te geschieden binnen de acht dagen na ontvangst der facturen. Bij gebrek aan protest binnen deze termijn worden de facturen beschouwd als zijnde door de klant aanvaard. De klant is steeds verplicht het openstaande bedrag te voldoen en ziet uitdrukkelijk af van de toepassing van zijn recht op opschorting van betaling om reden van al dan niet gegronde klachten terzake van de door VAN SAET SECURITY geleverde prestaties.
 7. In geval de overeenkomst wordt verbroken ten laste van de klant, zelfs vooraleer de uitvoering ervan een aanvang heeft genomen, zal de klant aan VAN SAET SECURITY, boven en buiten de reeds verschuldigde bedragen, een schadevergoeding verschuldigd zijn forfaitair bepaald op minstens 20% van de prijs van de overeenkomst, onder voorbehoud van het recht in hoofde van VAN SAET SECURITY  om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de geleden schade hoger is dan dit forfaitair minimum. In geval de overeenkomst wordt verbroken ten laste van VAN SAET SECURITY, heeft de klant recht op een gelijkaardige vergoeding als deze waarop VAN SAET SECURITY aanspraak zou kunnen maken indien de overeenkomst wordt verbroken ten laste van de klant.
 8. VAN SAET SECURITY waarborgt verkochte goederen en/of geleverde diensten voor verborgen gebreken. De klant is gehouden, op straffe van verval van de waarborg, VAN SAET SECURITY binnen de acht dagen na het ontdekken van het verborgen gebrek in te lichten. In geval het gebrek herstelbaar is, zal de waarborgverplichting van VAN SAET SECURITY beperkt zijn tot het herstellen van het gebrek. In geval het gebrek redelijkerwijze niet herstelbaar is, zal de waarborgverplichting van VAN SAET SECURITY  beperkt zijn tot het vervangen van de goederen door een identiek of gelijkwaardig goed of, zo dit laatste niet mogelijk zou zijn, tot het terugbetalen van de door de klant voor het gebrekkige goed of dienst betaalde prijs. VAN SAET SECURITY zal nooit gehouden zijn tot enige andere vorm van schadevergoeding, noch voor rechtstreekse noch voor onrechtstreekse schade. VAN SAET SECURITY is tot geen enkele waarborg gehouden indien het ingeroepen gebrek veroorzaakt of  mede veroorzaakt  werd door onzorgvuldige of onoordeelkundige behandeling door de klant, gebruik strijdig met de bestemming van de goederen, beschadiging door de klant of derden, onoordeelkundige plaatsing van de goederen, het niet opslaan van de goederen bij de klant in een droge en/of aangepaste omgeving,  ...
 9. Gebreken en/of fouten in de uitvoering door VAN SAET SECURITY welke bij de levering bestonden en die door de klant of zijn aangestelden middels een zorgvuldige controle konden worden vastgesteld worden geacht te zijn aanvaard indien de klant niet binnen de 48 uren na levering schriftelijk en aangetekend melding heeft gemaakt van deze gebreken. In geval van tijdige melding geldt de zelfde waarborg als voor verborgen gebreken.
 10. Leveringstermijnen zijn enkel indicatief. VAN SAET SECURITY zal nooit gehouden zijn tot het betalen van welke schadevergoeding ook aan de klant of aan derden in geval van laattijdige levering, noch zal een overschrijding van de aangegeven leveringstermijnen kunnen weerhouden worden als grond tot ontbinding van de overeenkomst.
 11. De geleverde goederen blijven eigendom van VAN SAET SECURITY tot betaling van de integrale prijs. De koopwaren worden evenwel op risico van de klant verzonden, ook al mocht franco levering zijn overeengekomen. De klant staat in voor een veilige en zorgvuldige stockering en bewaring van de op de werf geleverde goederen en is aansprakelijk voor eventuele schade en/of diefstal van deze goederen. De klant zal zich voor zijn aansprakelijkheden ten overstaan van VAN SAET SECURITY verzekeren.
 12. De klant draagt er zorg voor om in regel te zijn met alle wetgeving, reglementen en voorschriften van welke aard ook,  zoals onder meer administratieve en andere vergunningen. VAN SAET SECURITY draagt dienaangaande geen enkele verantwoordelijkheid.
 13. De klant draagt er zorg voor dat de werf voor de uitvoering der werken steeds vlot en gemakkelijk toegankelijk is voor VAN SAET SECURITY en/of zijn aangestelden. De klant draagt zorg voor de noodzakelijke nutsvoorzieningen zoals water en elektriciteit en dit integraal op kosten van de klant.
 14. De overeenkomst wordt beheerst door huidige algemene voorwaarden met uitsluiting van alle andersluidende aan- of verkoopsvoorwaarden van de klant. Huidige algemene voorwaarden vullen de bijzondere voorwaarden van de bestelbon/overeenkomst aan. I.g.v. tegenstrijdigheid primeren de bijzondere voorwaarden van de bestelbon/overeenkomst. Wijzigingen zijn VAN SAET SECURITY  slechts tegenstelbaar mits zijn voorafgaand en schriftelijk akkoord.